8 Korozyon Formu

Korozyon, herhangi bir endüstride maliyetli ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir sorundur. Metal olduğunda nerede olursa olsun korozif reaksiyon potansiyeli vardır. Doğanın kaçınılmaz doğal bir parçasıdır. Bu bizim buna mahkum olduğumuz anlamına gelmez. İşlemin ve tasarımın dikkatli bir analizi sayesinde, ilk boru yerinde bulunmadan önce, he

8 Korozyon Formu

Korozyon, herhangi bir endüstride maliyetli ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir sorundur. Metal olduğunda nerede olursa olsun korozif reaksiyon potansiyeli vardır. Doğanın kaçınılmaz doğal bir parçasıdır. Bu bizim buna mahkum olduğumuz anlamına gelmez. İşlemin ve tasarımın dikkatli bir analizi sayesinde, ilk boru yerinde bulunmadan önce, hem gerçek hem de potansiyel olarak korozyon maliyetlerinin çoğunu azaltabiliyoruz. Korozyon mühendisliği bilimi birçok kişi tarafından büyü ya da sanat olarak görülüyor, ama bir kez bir korozyon hücresinin nasıl çalıştığı ve kimya hakkında biraz bilgi sahibi olunca, hemen hemen herkes, ipuçlarını ile bir korozyon probleminin nedenlerini deşifre etmeyi öğrenebilir. Çoğu korozyon problemi beş temel kategoriye ayrılır:

 • Tek tip veya genel korozyon: Bu karşılaşılan en yaygın korozyon şeklidir.
 • Lokal korozyon: adından da anlaşılacağı gibi, bu yüzey korozyonu metal yüzeyindeki gizli alanlarda meydana gelir.
 • Metalürjik olarak korozyon: bu korozyon şekli metallerin fiziksel ve kimyasal yapısına saldırır.
 • Mekanik destekli korozyon: Sistemin fiziksel parametreleri bu korozyon biçiminde önemli bir rol oynar.
 • Gerilim korozyonu çatlaması: bu korozyon şekli, hem gerilimler hem de korozif elemanlar tarafından tetiklenen metaldeki çatlaklara neden olur.

Bu bilgilerle, pahalı varlıkları tamamen amortismana tabi tutmadan değiştirmenin maliyetlerini azaltabileceğimizi umarız; ancak nihai amacımız, aşınmış bir sistem yüzünden yıkımsal bir hata veya yaşam kaybı olasılığını azaltmaktır.

8-korozyon-formu-gorsel-2

Termodinamik ve Elektrokimyasal Prosesler

Metallerin korozyon süreci, bir oksit gibi daha kararlı bir bileşiğe dönme eğilimininin doğal bir sonucudur. Maden çıkarılmış olan metal cevheri rafine edilmeli ve daha sonra kullanıma uygun hale getirilmelidir. Bu cevherleri kullanılabilir metallere dönüştürmek için enerji gereklidir. Termodinamik bir özellik olan entropi, bu metalleri korozyona uğratır. Kendi başına bırakılan her sistem ortalama olarak maksimum olasılık durumuna doğru değişecektir. (G.N. Lewis) Bu metalleri rafine halde tutmak için enerji gereklidir ve yalnız bırakıldıklarında zaman içinde doğal olarak meydana geldikleri daha kararlı bileşiklere geri dönerler.

Bunun bir örneği demirdir. Hematit, demirin temel kaynağıdır. Hematit, bir demir oksit formudur, kimyasal bileşimi Fe2O3‘tür. Bir eritme fırınının tepesine işlenmiş demir cevheri, kok ve kireç taşı eklenir (Şekil 1). Kok, eritme fırınındaki kimyasal enerjinin kaynağıdır. Sıcak hava tarafından yakıldığında, hem ısı enerjisini hem de ana indirgeyici madde olan CO’i serbest bırakır.

2C + O2  ->   2CO                             ∆H = -394 kJ/mol

Kireçtaşı, ısı ile kalsiyum oksit (CaO) ve  karbon monoksite ayrıştırılır.

2CaCO3   ->    2CaO + 2CO + O2

Ana kimyasal reaksiyon gerçekleşir ve kalsiyum oksit, cüruf oluşturmak için cevherdeki safsızlıklar ile birleşir.

Fe2O+ 3CO     ->   3CO2 + 2Fe

Rafine demir daha sonra dökme demir oluşturmak için yüksek fırından aşağı ve dışarı akar. Dökme demir daha sonra farklı çelikler elde etmek için diğer alaşımlarla birleştirilir.

8-korozyon-formu-gorsel-3

Şekil 1. Eritme fırını, çelik üretim prosesi için demir cevherini dökme demire dönüştürmek için kullanılıyor

Bu noktada, termodinamiğin ikinci yasası ve serbest enerji devreye giriyor. Termodinamiğin ikinci kanunu, basitçe şöyle ifade eder: Bir sistemin kararlı denge durumu, minimum serbest enerji halidir. İşlenmiş formdaki demir (Fe), demir oksitten daha fazla miktarda serbest enerjiye sahiptir. Bu enerji, cevher eritme fırınında ısıtıldığında eklenmiştir.  Bu durumda işlenmiş demirin olduğu sistem, her zaman en az serbest enerjinin durumu olan en istikrarlı durumuna doğru yönelecektir. Nem ve oksijen mevcut olduğunda, demir mevcut serbest enerji miktarını azaltmak için kimyasal bir reaksiyona girecektir. Bu redoks  indirgenme oksidasyonu olan reaksiyon, hidratlanmış demir oksit üretir:

4Fe+2(aq) + O2(g) + [(4 + 2x)H2O](l)                ->            [2Fe2O3 • xH2O](s) + 8H+(aq)

Ortaya çıkan demir oksit (Fe2O3), demirin bulunabileceği en kararlı durumlardan biridir.

Bir elektrokimyasal reaksiyonun bu basit örneği, metalik korozyonun en önemli prensiplerinden birini gösterir: oksidasyon oranı, indirgeme hızına eşittir. Alaşımların birden fazla oksidasyona uğrayabileceği  ve bir indirgeme reaksiyonunun meydana gelebileceğini unutmamak önemlidir.

Korozyon işlemine bakmanın bir başka yolu da, bir dizi anodik ve katodik tepkimedir. Bu durumda korozyon oluşması için dört element gereklidir:

 • Bir anot
 • Bir katot
 • Elektrolit (su)
 • Elektron akışı için metalik yol

Bu elemanların dördü mevcut olduğunda, bir korozyon hücresi oluşur. Anodik ve katodik reaksiyonların malzeme üzerinde aynı noktada oluşması gerekmediğini hatırlamak önemlidir. Bir elektrolit ve bir metalik yol mevcut olduğu sürece, bu yarım hücreler mevcut olabilir ve korozyon meydana gelebilir. Şekil 2 dört elementli korozyon hücresinin bir örneğidir.

8-korozyon-formu-gorsel-4

Şekil 2. Korozyon çukurunda akım akışını gösteren korozyon hücre diyagramı.

Yukarıda bahsedilen örnekte meydana gelen aynı redoks reaksiyonları, korozyon hücresinde meydana gelmektedir. Oksidasyon reaksiyonu anotta, indirgeme reaksiyonu katotta gerçekleşir. Korozyon sürecinin elektrokimyasını oluşturan bu oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonları dizisidir.

Korozyon işlemi sırasında bir yarım hücreden diğerine bir elektron akışı olduğuna dikkat etmek önemlidir. Elektrik akımı anotlardan elektrolit üzerinden reaksiyonun katotlarına doğru akar. Birim alandaki korozyon hücresindeki elektrik akımının akışı Korozyon Akım Yoğunluğu (icorr) olarak adlandırılır. Her oksidasyon reaksiyonu gerçekleştiğinde elektrolite elektron transferi gerçekleşir. İcorr birim zamandaki birim alan başına akım akışının bir ölçüsü olduğundan, icorr‘ın birim zamandaki metal kaybı birimleriyle ilişkili olabileceği görülebilir. Korozyon oranları genellikle yılda bir metal kalınlık azaltma (MPY) cinsinden ifade edilir, bu nedenle icorr hücrenin korozyon hızının iyi bir temsilcisidir. Bu bilgi elektrokimyasal korozyon devresindeki direncin artmasıyla korozyonun yavaşlamasını ve hatta önlenmesini mümkün kılmaktadır. Akım akışını azaltmak için materyallere kimyasal inhibitörler ve kaplamalar eklemek devre direncini arttırmaya yardımcı olur.

Metalde ve elektrolitte bulunan serbest enerji, anotta ve katotta bir potansiyel yaratır. Elektron akışına neden olan bu iki alan arasındaki potansiyel farkıdır. Çoğu korozyon reaksiyonu ıslak kabul edilir ve bir sıvı varlığında meydana gelir. Tanınmış bir Belçikalı bilim adamı olan Marcel Pourbiax, 1938’de belirli bir pH ortamında bir metalin stabilitesi ile ilgili bir diyagram geliştirdi. Bir metalin potansiyelini ve ortamın pH’ını çizerek, metalin korozyon olasılığının yüksek olduğu bir bölgede olup olmadığını, korozyon olasılığının bulunmadığını veya olası bir olasılığın varlığını belirlemek mümkündür fakat koruyucu bir filmin gelişimi için bir eğilim vardır. Şekil 3, 25 oC’de bir demir-su sistemi için Pourbiax diyagramıdır. Gri bölge, baz metalin ve demirin sabit olduğu alanı temsil eder. Bu, korozyon olasılığının olmadığı bölgedir. Turuncu bölge pasın, koruyucu olmayan aşınmış demirin beklendiği yerdir. Mavi bölgede, en istikrarlı demir türleri olan Fe(OH)2 ile karşılaşılır. Bu türe mavi pas denir, oldukça nadir görülür ve çok iyi çözünür. Beyaz alanlar ise korozyonun en olası olduğu yerlerdir.

8-korozyon-formu-gorsel-5

Şekil 3.   25 ° C’de bir demir-su sistemi için Pourbaix diyagramı

Bu Pourbiax diyagramları oluşturmak  zaman alıcıdır ve kullanılmakta olan her metal veya alaşım için yeni bir diyagram oluşturulmalıdır. Korozyon prosesleri öğrencisi için bu diyagramları üretebilen yazılım programları mevcuttur.

Korozyon olasılığının olup olmadığını belirlemek için bu diyagramlar yeterli değildir, korozyon oranı da belirlenmelidir. Sonuçta ortaya çıkan korozyon olasılığı ve düşük korozyon oranlarının olması tamamen mümkündür. Bu durumlarda korozyon bir sorun olmayabilir.

Korozyon oranları polarizasyon eğrileriyle belirlenir. Polarizasyon eğrileri bir akımın metal yüzeye uygulanmasıyla üretilir. Metal yüzeyin potansiyeli akım tarafından pozitif anlamda kutuplaşırsa, anodik olarak polarize edilir; negatif bir duyu, katodik olarak polarize olduğunu gösterir. Polarizasyon derecesi, çeşitli çevresel ve yüzey işlem faktörleri tarafından anodik ve katodik reaksiyonların oranlarının engellenmesinin bir ölçüsüdür. Çevresel faktörler (metal iyonlarının konsantrasyonları, çözelti içindeki çözünmüş oksijen vb.) konsantrasyon polarizasyonu olarak adlandırılır. Yüzey işlem faktörleri (film oluşumu, adsorpsiyon, vb.) aktivasyon polarizasyonu olarak adlandırılır. Polarizasyon eğrisi, akımın bir fonksiyonu olarak potansiyelin varyasyonunun bir grafiğidir; konsantrasyon ve aktivasyon işlemlerinin, anodik veya katodik reaksiyonların belirlenecek elektronları verebileceği veya alabileceği hız üzerindeki etkilerine izin verir. Bu, korozyon işleminde yer alan reaksiyonlar için bir hız tayinine, yani bir korozyon oranına izin verir.

8-korozyon-formu-gorsel-6

Şekil 4. Hem anodik hem de katodik polarizasyon eğrileri olan bir malzeme için Genel Polarizasyon eğrisi.

Yukarıdaki polarizasyon eğrisi, hem anodik hem de katodik reaksiyonlar için polarizasyon eğrilerini göstermektedir. Potansiyel E, icorr logaritmasının bir fonksiyonu olarak çizilmiştir. Ecorr, korozyon potansiyeli, anodik ve katodik polarizasyon eğrilerinin lineer kısımlarının ekstrapolasyonunun kesişimiyle belirlenir. Kavşaktaki akımın değeri, akım yoğunluğunda ifade edilen korozyon oranıdır.

Bu polarizasyon eğrisinden Evans diyagramı tahmin edilebilir. Evans diyagramları, anodik, katodik veya her iki reaksiyonun korozyon oranını kontrol edip etmediğinin belirlenmesinde faydalıdır. Şekil 5’teki polarizasyon eğrisinden tayin edilebilir Evans diyagramları üç tip göstermektedir, (a) oranın anodik reaksiyon tarafından kontrol edildiğini, (b) katod reaksiyon tarafından kontrol edildiğini, (c) her iki reaksiyonun bir kombinasyonu ile kontrol edildiğini gösterir. Bu bilgi korozyon mühendisleri tarafından korozyon oranlarına göre kontrol edilebilen, ölçülebilir faktörlerin etkilerinin değerlendirilmesine izin vermek için kullanılır.

8-korozyon-formu-gorsel-7

Korozyon hızındaki diğer bir belirleyici etken pasiflik ve pasif filmlerdir. Pasiflik genellikle, anodik reaksiyonları inhibe eden ve anodun polarizasyonuna neden olan çözünmeyen filmler oluşturan materyallere değinmektedir. Bu filmler, bozulmadıkları sürece korozyon oranını önemli ölçüde azaltabilmektedir. Bu filmler hem elektrokimyasal reaksiyonlardan hem de mekanik mekanizmalardan bozulma yaşayabilir. Filmde bir kırılmanın meydana geldiği ayrık alanlar, hızlandırılmış bir korozyon hızına maruz kalabilir. Pasif filmlerin kırılmasının başlıca nedenlerinden biri, doğada kolaylıkla bulunabilen klorür iyondur.

Pasifleştirme, bazı alaşımların maruz kaldığı ilginç bir süreçtir. Bu işlem lokal korozyonla mücadelede çok etkilidir. Bu alaşımlar, kırılma sürecine karşı oldukça etkin bir manorda direnen ve bir ihlal meydana geldiğinde korozif ortama maruz kalmanın en aza indirgenebileceği kadar yüksek bir hızda geri dönüşü mümkün olan bir pasif film oluştururlar.

Şekil 5. Polarizasyon eğrisinden çıkarılan Evans diyagramı, (a) oranın anodik reaksiyon tarafından kontrol edildiğini, (b) katodik reaksiyon tarafından kontrol edildiğini ve (c) her iki reaksiyonun bir kombinasyonu ile kontrol edildiğini göstermektedir.

Korozyon Türleri

Mühendisler açısından korozyonun aldığı formlar genellikle görsel bir inceleme ile tanımlanabilir. Bir veya daha fazla genel forma karşılık gelen korozyon için olası bir mekanizmanın belirlenmesi genellikle mümkündür.

 • Tekdüze veya Genel Korozyon: yüzey durumlarından düzenli bir metal kaybı, düzgün bir inceltme.
 • Lokal Korozyon: metal kaybının büyük bir kısmı farklı alanlarda yaşanmaktadır.
 • Metalurjik Kaynaklı Korozyon
 • Mekanik Yardımlı Korozyon: maddi çevresel faktörler metal kaybında önemli bir rol oynar.
 • Stres Korozyonu: genellikle çevresel faktörlerin neden olduğu çatlama.

Bu beş temel korozyon türü, birbirinden önemli ölçüde farklı olan sekiz görsel form olarak tanımlanabilir. Bu bir mühendisin bir numuneyi incelemesine ve korozyonun genel sebebi ve alınabilecek olası düzeltici önlemler hakkında makul bir varsayım yapmasına izin verir.

Genel Korozyon

Genel korozyon veya tek tip saldırı, en yaygın korozyon şeklidir. Genel korozyon, maruz kalan tüm yüzey üzerinde muntazam bir şekilde meydana gelir. Metal, tüm yüzey üzerinde eşit olarak incelir ve bu en büyük tonaj metal kaybını hesaba katarak bu korozyona neden olur. Bu korozyon şekli genellikle endüstride ele alınacak en ucuz korozyon türüdür. Oldukça tutarlıdır ve bir numuneyi çevreye maruz bırakarak hızlı bir şekilde bulunabilir. Ürünün ömrü boyunca korozyona uyum sağlaması veya malzemeye boya gibi bir kaplama uygulayarak gerekenden daha kalın hale getirilmesi, bu korozyon şekli için standart önleme yöntemleridir.

8-korozyon-formu-gorsel-8

Fotograf 1. Çelik bağlantıda genel veya tek tip korozyon türünün gösterir

8-korozyon-formu-gorsel-9

Fotoğraf 2. Kuzey Kutbunda, ham petrol depolama tankı içindeki hafif tek tip korozyonu gösterir, Alaska.
Fotoğraf 3. Aynı tankın tabanının fotoğrafı, tankın taban ve alt kısımlarının nasıl kaplandığını not edin. Korozyon, tankın üst kısımlarında doğal bir problemdir. Ancak katlar yerel saldırılara açıktır.

8-korozyon-formu-gorsel-10

Fotoğraf 4. Bu tüp demetinin kabuk tarafında hafif bir genel korozyon görülebilir. Bu tüp demeti bir benzen uzaklaştırma ünitesindeki  boru ve kabuk ısı değiştiricisi içindir.

Galvanik Korozyon

Galvanik veya iki metalli korozyon, iki farklı metal arasında var olan potansiyel fark nedeniyle oluşur. Bu iki metal ya doğrudan temas ya da bir elektrolit aracılığıyla elektriksel olarak bağlandığında, potansiyeldeki fark, aralarında elektronların akışına neden olur. Galvanik skaladan ayrı olan bu iki metal, galvanik çiftin anodik üyesi tarafından yaşanan korozyon miktarını arttırır (Şekil 6). Devam eden korozyon reaksiyonu, Şekil 2’deki korozyon hücresinin mükemmel bir örneğidir. Korozyona dayanıklı veya soy metal olan, katoda dönüşür ve metal kaybı olursa çok az etkilenir. Korozyona daha az dayanıklı olan metal ise anot olur.

Fotograf 5. Bir cıvatanın galvanik korozyonu

8-korozyon-formu-gorsel-11

Fotograf 6. Bir pompa gövdesindeki cıvata etrafında hafif galvanik korozyon

8-korozyon-formu-gorsel-12

Şekil 6. Galvanik Skala

Uygun malzeme seçimi, galvanik korozyon ile ilgili problemlerin çoğunu ortadan kaldırabilir. Birlikte kullanılan metallerin ve alaşımların kombinasyonları, galvanik ölçekte geniş çapta ayrılmamalıdır. Dişli bağlantılar gibi farklı metal çatlaklardan kaçınılmalı ve aynı malzemeden veya daha asil bir malzemeden tutturucular kullanılmalıdır.

8-korozyon-formu-gorsel-13

Fotograf 7. Pirinç bağlantı elemanı ile su yumuşatıcı için çelik geri yıkama hattı arasındaki dişli bağlantıda galvanik korozyon

8-korozyon-formu-gorsel-14

Fotograf 8.  Bakır boru ile oluşturulan galvanik çift nedeniyle pirinç bağlantı korozyonu

Çatlak korozyon

Çatlak korozyonu yoğun, lokalize bir korozyon türüdür. Genellikle çatlaklar, delikler, yarıklar, vatkalar, contalar, perçinler ve cıvata başları altında ve küçük miktarlarda çözeltinin durgunluk gösterebileceği başka yerlerde oluşur. Çatlak korozyonunun tipik korozyon hücresi (Şekil 2) bir oksijen konsantrasyon hücresi ile başlar. Oksijen tükendiğinde, korozyon hücresinin büyümesi, çatlak alanındaki asidik hidrolize tuzların birikmesi ile sürdürülür.

8-korozyon-formu-gorsel-15

Fotograf 9. Borunun dişli alanındaki çatlak korozyonu nedeniyle oluşan arıza


8-korozyon-formu-gorsel-16

Fotograf 10. Birkaç cephede çatlak korozyonunun mükemmel bir örneği. Bağlantı yüzeyleri arasındaki geniş korozyon ve bunları tutan cıvataların korozyonuna dikkat edin.


Çatlakların sayısını sınırlayan ve drenaja izin veren uygun malzeme seçimi ve tasarım özellikleri, çatlak korozyonunun etkilerini azaltmanın en etkili yoludur.

8-korozyon-formu-gorsel-17

Fotograf 11. Boru ve kabuk ısı eşanjörlerinde çatlak korozyonu çok yaygındır. Ana ilgi alanları, tüplerin tüp tabakalarına girdiği ve saptırma plakalarından geçtiği yerlerdir.


Çukurlaşma

Çukurlaşma, zahmetli bir korozyon şeklidir. Çok az metal kaybıyla arızaya neden olabilir. Çukurlaşma, genellikle duvar kalınlığının hızlı bir şekilde nüfuz etmesine neden olan son derece lokalize bir saldırı şeklidir. Çukurluğun neden olduğu delikler çap olarak çok küçük veya oldukça büyük olabilir. Başarısızlığın çok az metal kaybıyla ve sadece küçük bir alanla etkilenmesi gerçeği bu korozyon formunu tespit etmeyi ve önlemeyi zor kılan şeydir.

8-korozyon-formu-gorsel-18

Fotoğraf 12. Yağlı bir su hattında meydana gelen büyük çukur. Bu çukur, duvarın yaklaşık % 90’ına nüfuz etmiştir.


8-korozyon-formu-gorsel-19

Fotoğraf 13. Bu, yağlı bir su hattıdır ve çukurlaşmaya bağlı başarısızlığa uğrayan, ona kaynaklanmış glikol izlemesidir. Çukurluğun borunun alt yarısında meydana geldiğine dikkat edin. Çukurlar genellikle yer çekimi yönünde büyür. En büyük çukur ve başarısızlık glikol ısı izinin boruya kaynaklandığı ısıdan etkilenen bölgede meydana gelmiştir.


8-korozyon-formu-gorsel-20

Fotoğraf 14(sol) Çukurlaşma nedeniyle yağlı su hattında delik.     Fotoğraf 15 (sağ). 1 inç çaplı çelik su borusunda solucan deliği çukuru.


8-korozyon-formu-gorsel-21

Fotoğraf 16. Küçük bir çukurdan kaynaklanan arıza.


Fotoğraf 14, 15 ve 16, çeşitli küçük çukurların nasıl olabileceğini gösterir. Bir problem olduğunu tespit edebilmek için UT’yi kullanmanız ve çukurun üstünde olmak için yeterince şanslı olmanız gerekir.

Tanelerarası Korozyon

Taneler arası korozyon, metali oluşturan bireysel tanelerin kenarlarının korozyonudur. Tane sınırları boyunca tercih edilen saldırı, malzemenin etkili kesitinde ve nihai mekanik arızada bir azalmaya yol açabilir. Korozyona karşı mükemmel  direnç eğilimleri sergilemesi gereken fakat taneler arası korozyona uğrayan metaller hassaslaştırılmıştır. Hassaslaştırma genellikle kaynak gibi hasarlı termal maruziyetlerden meydana gelir. Malzeme seçimi, ısıl işlem, söndürme ve uygun kaynak teknikleri, taneler arası korozyonu önlemek için etkili yöntemlerdir.

8-korozyon-formu-gorsel-22

Fotoğraf 17. Bu, Fotoğraf 13’teki ısıdan etkilenen bölge. Bu, ısıdan etkilenen bölgede bir kaynak bozulması durumudur.


8-korozyon-formu-gorsel-23

Fotoğraf 18. Bu fotoğrafta çevresel bir kaynağın ısıdan etkilenen bölgesi çok açıktır.


8-korozyon-formu-gorsel-24

Fotoğraf 19 ve 20. Karbürizasyon, özel bir tanelerarası korozyonudur. Bu çelik kanca yüksek sıcaklıklarda karbonlamaya uğradı.


Seçmeli Filtreleme

Seçmeli filtreleme veya boşaltma, bir elementin bir alaşımdan korozyon işlemiyle çıkarılmasıdır. Boşaltmanın en yaygın şekli, pirinç alaşımlarından çinkonun uzaklaştırılmasıdır. Ortak sarı pirinç % 30 çinko ve % 70 bakırdır. Pirinç, orijinal sarı pirinçle çelişen kırmızı veya bakır rengine dönüşür veya pirinç parçasının dış tarafında çinko oksit oluşur.

8-korozyon-formu-gorsel-25

Fotoğraf 21 ve 22. Bir pirinç valfinin kirlenmesi


Erozyon Korozyonu

Erozyon korozyonu, sıvının hızına bağlı olarak bir metalin bozulmasında hızlanan artıştır. Sıvının aşındırıcı parçacıklar içermesi gerekmez, ancak aşındırıcılar mevcutsa, metal daha hızlı aşınır.

8-korozyon-formu-gorsel-26

Fotoğraf 23. Kabuk tarafı sıvısının tüp ve kabuk değiştiricideki hız etkileri oldukça açıktır


8-korozyon-formu-gorsel-27

Fotoğraf 24. HAZ’da delik. Bu başarısızlık erozyon korozyonundan kaynaklandı. Çukurların şeklini dikkate alın, aşağı yönde (kaynak hattının üstünde) daha derindirler. Başarısızlık aslında kaynağın ısıdan etkilenen bölgesinde bulunur, ancak deliğin kendisini oluştururken erozyonun büyük rol oynadığı açıktır. Bu, akış ölçerin akıntı yönündeki borularının bir bölümünden kaynaklanmaktadır. Akış ölçerin düzgün çalışabilmesi için borunun çapı akıntıya karşı bir kaç feet azaltılmıştır. Çaptaki bu azalma, borunun kesitindeki hızı arttırdı.


8-korozyon-formu-gorsel-28

Fotoğraf 25. Bu fotoğraf, bazı erozyon korozyonu vakalarında ortaya çıkan benzersiz modelleri göstermektedir.


8-korozyon-formu-gorsel-29

Fotoğraf 26. Bir tüp ve kabuk ısı eşanjöründe bir ağız çevresinde ciddi erozyon korozyonu


8-korozyon-formu-gorsel-30

Fotoğraf 27.  Bir tüp ve kabuk ısı eşanjöründe çarpışma nedeniyle oluşan şiddetli aşınma korozyonu


Gerilim Korozyonu Çatlaması

Gerilim korozyonu çatlaması (SCC), çekme gerilmeleri ve korozif ortamın bir arada varlığından kaynaklanan çatlamadır. Gerilme basınç uygulanan gerilmelerden veya artık gerilmelerden kaynaklanabilir. Artık gerilmeler, şekillendirme, kaynaklama, işleme, ısıl işlem ve öğütme yoluyla bir malzemeye sokulur. Metal yüzeyinin üzerinde serbestçe kalırken, ince çatlaklar içinden ilerler.

8-korozyon-formu-gorsel-31

Fotoğraf 28. Bu, klorür kaynaklı gerilim korozyon çatlağı belirtileri gösteren bir karter şamandırasının bir parçasıdır. Çatlaklar, halkanın en büyük gerilmeleri yaşayacağı, tespit vidasına dik açılardadır.


8-korozyon-formu-gorsel-32

Fotoğraf 29. Daha fazla Klorid kaynaklı stres korozyon çatlaması. Bu iki parça fotoğraf 28 ile aynı karterden.


Özet

Görsel bir inceleme ile, korozyon problemini mevcut olan korozyon formlarıyla sınıflandırmak genellikle mümkündür. Mevcut korozyon türü, ilgili korozyon mekanizmaları ve korozyon sorununu kontrol etmek veya hafifletmek için olası yöntemler hakkında çok şey anlatır. Korozyon genellikle aşağıdaki görsel formlardan birine veya daha fazlasına yerleştirilebilir:

 • Genel veya Tekdüze Korozyon.
 • Galvanik Korozyon.
 • Çatlak Korozyonu.
 • Çukurlaşma.
 • Taneler arası Korozyon.
 • Seçmeli Filtreleme.
 • Erozyon Korozyonu.
 • Gerilim Korozyonu Çatlaması.

Sorunun dikkatli bir analizi ile gelecekte oluşabilecek benzer problemlerden kaçınmak için bir yöntem bulunabilir. Korozyon açısından herhangi bir tasarımın en önemli parçası şudur: İş için doğru malzemeler seçildi mi ve bu malzemeler birlikte mi çalışacaklar?

8-korozyon-formu-gorsel-33

STM Coatech, SSPC PCI (Uluslararası Kaplama Enspektörlüğü) ve Corrodere (MPI Group England) Türkiye, Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Turkmenistan, Kazakistan, Irak, Katar, Kuveyt, Umman, Sudan ve Cezayir resmi lisansörüdür.

Ayrıca Türkiye başta olmak üzere yukarıda bahsetmiş olduğumuz ülkelerin yetkili sınav merkezidir. Corrodere Enspeksiyon Kursları aşağıda sıralanmıştır.

1.Icorr Level 1
2.Icorr Level 2
3.Icorr Level 3
4.IMO PSPC
5.Corrodere Hot Galvanizing
6.Corrodere Insulation Inspector
7.Practical Workshop Icorr 1,2,3
8.Corrodere Marine & Offshore Inspector
9.Transition to Icorr

Referanslar: 

8 Types of Corrosion, Erişim tarihi: 1 Ekim 2018, https://tr.scribd.com/doc/54207623/8-Types-of-Corrosion
Allen, Thomas O., Roberts, Alan P. (1993) Productions Operations Volume 2 (Oil & Gas Consultants International, Inc.: Tulsa, Oklahoma).
Alyeska Pipeline Company website (Aralık 12, 2001) http://www.alyeskapipe.com/pipelinefacts.html
Atkinson, J.T.N., Van Droffelaar, H. (1995) Corrosion and Its Control (NACE International: Houston, Texas).
Boteler, D.H., Seager, W.H., Johanson, C., and Harde, C. (1999) Cold Climate Corrosion Special Topics: Telluric Current Effects on Long and Short Pipelines (NACE International: New York, New York) pp 67-79.
Corrosion Doctors website (Aralık 13, 2001) http://www.corrosion-doctors.org
Corrosion Research Center website (Aralık 1, 2001) http://www3.cems.umn.edu/research/crc/
Corrosion Source website (Aralık 4, 2001) http://www.corrosionsource.com
Corrosion Technology Testbed website (Aralık  11, 2001) http://corrosion.kcs.nasa.gov/html/crevcor.htm
Davis, Neil T. (2001) Permafrost A Guide To Frozen Ground in Transition (University of Alaska Press).
Dillon, C.P. (1982) Forms of Corrosion Recognition and Prevention (NACE International: Houston, Texas).
Encyclopedia of Electrochemistry website (Aralık 13, 2001) http://electrochem.cwru.edu/ed/encycl/
Fontana, Mars G. (1986) Corrosion Engineering (McGraw-Hill, Inc: New York, New York).
King, R.J., White, W.E. (1999) Cold Climate Corrosion Special Topics: Thermodynamic Consideration Relevant to Corrosion of Pipeline Steels in Permafrost (NACE International: New York, New York) pp 37-66.
Korb, Lawrence J., Olson, David L. (1987) Metals Handbook Ninth Edition, Volume 13 Corrosion (ASM International: Houston, Texas).
Milanowski, Tim (Aralık 2001) Inspection Coordinator for Williams Alaska Petroleum, North Pole, Alaska.
Minnesota Power Electric website (Aralık 12, 2001) http://www.mpelectric.com/storms/elctrjet.htm
Moniz, B.J. (1994) Metallurgy (American Technical Publishers, Inc.: Homewood, Illinois).
Ryans Crevice Corrosion Page (Aralık  10, 2001) http://www.personal.psu.edu/users/r/c/rcw134/crevice.html
Rohrback Casasco Systems website (Aralık 14, 2001) http://www.corrpro.com/rcs/
Southwest Research Institute website (Aralık 13, 2001) http://www.swri.org/3pubs/ttoday/fall96/pipe.htm
U.S. Department of Energys Office of Fossil Energy website (Aralık 10, 2001) http://www.lanl.gov/projects/cctc/factsheets/bstel/blastfgrandemo.html