Korozyon Yönetimi ve Düzenli Raporlamanın Önemi

Korozyon ile ilgili karar planı, değerlendirme veya strateji genellikle ilk muayene, numune ya da kimyasal işlem verilerine dayanmaktadır. Korozyon mühendisleri, denetim mühendisleri, kimya mühendisleri, süreç mühendisleri, operasyon yöneticileri, bütünlük yöneticileri ve sahipleri; ilgili varlık verilerini, bilgileri ve performans göstergelerini

Korozyon ile ilgili karar planı, değerlendirme veya strateji genellikle ilk muayene, numune ya da kimyasal işlem verilerine dayanmaktadır.
Korozyon mühendisleri, denetim mühendisleri, kimya mühendisleri, süreç mühendisleri, operasyon yöneticileri, bütünlük yöneticileri ve sahipleri; ilgili varlık verilerini, bilgileri ve performans göstergelerini sürekli ve düzenli olarak alıyorlarsa, daha alakalı ve etkili teknik kararlar ve planlar yapabilirler.

Birçok varlık için, özellikle korozyonun daha büyük bir sorun olduğu daha olgun varlıklarda düzenli bilgi akışı için çok önemli bir gereklilik vardır, böylece en iyi ve en uygun maliyetli teknik, bütünlük ve mali kararlar alınabilir. Bu  var olan veya yaklaşmakta olan değerlendirmeleri, planlamayı ve hafifletme faaliyetlerini kolaylaştırmak için düzenli, organize, etkili ve şeffaf bir raporlama sistemini gerekli kılar. Aylık veya düzenli korozyon raporlaması, tüm bu gereklilikleri yerine getirmek için kullanılabilir. Geçmişteki saha deneyimine dayanarak, düzenli raporlama görevli bir varlık bütünlüğü yönetim sistemi üzerinde önemli bir pozitif etki yaratabilir ve aynı zamanda ilgili maliyetleri optimize eder..

Yetersiz Korozyon Raporlamasının Yankıları
Bir varlık ile ilişkili korozyon tehdidinin önemine bağlı olarak korozyon hızını ölçmek veya korozyonu azaltmak için çeşitli düzenli faaliyetler yapılabilir. Bunlar arasında şunlar bulunur:

*Muayene (akıllı boru hatları dahil)
*Korozyon oranı izleme
*Sıvı örneklemesi
*Kimyasal tedavi
*Temizlik
*Onarımlar ve değiştirmeler

Aynı zamanda, bu faaliyetlerin bulguları ilgili kişiler ve disiplinler arasında doğru bir şekilde kaydedilmeli, raporlanmalı ve dağıtılmalıdır. Sonuç dağılımı, aşağıdaki koşullar hakkında bilgi ve anlayışı sürekli geliştirir:

*Varlığın bütünlük durumu
*Belirli problem alanları
*Çeşitli azaltma faaliyetlerinin performansı
*Spesifik bütünlük eksiklikleri
*Gelecekteki korozyon azaltma ihtiyaçları
*Gelecekteki onarım / değiştirme gereksinimleri
*Gerekli kaynaklar ve bütçeler

Varlık, bütünlük ya da paslanma açısından bilinirse, yaklaşmakta olan teknik değerlendirmeler, planlar, tedaviler ve etkinlikler daha etkin ve verimli olacaktır.

Düzenli raporlamanın olmaması durumunda sorumlu olan kişiler, en uygun ve uygun maliyetli korozyon kontrol kararlarını vermek ve uygulamak için yeterli bilgiye sahip olmayabilir veya en iyi şekilde yerleştirilemezler. Bazı durumlarda, raporlama o kadar kötüdür ki devam eden bazı faaliyetler (örn. Denetim, izleme ve sıvı numunesi alma) gerçekte gerçekleşmiyor gibi görünür. Bir kişi, verilerin tek alıcı ya da saklama birimi olduğunda  bu sorun bazen daha da kötüleşir.

Tablo1: Yetersiz Raporlamaya Göre Gözlemlenen Bazı Dürüstlük Yankıları

Aktivite Gözlenen Müdahaleler
Denetim Boru makaralarının gereksiz yere değiştirilmesi (duvar kalınlığı geçmişi eksikliğinden dolayı)
Denetimler giderek riske dayalı olmayan hale geliyor
Ramak kala ve sızıntılar (sebebi  denetim tarihi ve ömrü azalan yerler için onarım/değişim işlemlerinin planlamadan sorumlu kişilere ulaşmaması)
Korozyon izleme Hangi yerlerin çalıştığını bilmemek (kuponlar ve problar dahil), gerekli değişiklikler, alımlar veya servis
Daha uzaktaki bazı izleme cihazlarının bulunduğu yerleri (örneğin bacak ayağı içerisindekileri) yavaş yavaş unutma
Azalan dozlar veya kimyasalların aşırı dozu
Örnekleme Gelişmekte olan bakteri veya mikrobiyolojik olan korozyon (MIC) problemlerini kaçırmak
Kimyasal performans izleme eksikliği veya yetersizliği
Azalan dozlar veya kimyasalların aşırı dozu
Kimyasal müdahele Azalan dozlar veya kimyasalların aşırı dozu

Tablo 1, yetersiz kayıt, raporlama ve ilgili bilginin yayılımının varlık bütünlüğü yönetim sistemini olumsuz yönde etkilediğini  ve gereksiz yere yüksek maliyetler getirdiğinin örneklerini göstermektedir. Bütün bunların sonucu giderek daha da artan varlık bütünlüğü koşulları ve maliyetlerin eş zamanlı olarak artmasıdır.

Önerilen Yapı ve İçerik
Bir korozyon raporu belgesi, aşağıdaki ana bileşenleri içermelidir:

*İdari: Rapor yazarını, dağıtım listesini, toplantıya katılanları ve (bu toplantı sırasında tamamlanması gereken) mazeretleri bildirin; güncel ve gelecek toplantıların tarih ve yeri; vb.

*Dürüstlükle ilgili bilgi ve veriler: Çeşitli devam eden veya planlanan faaliyetler (örn. Denetim, korozyon izleme, temizlik, akıllı pigging ve onarımlar / değiştirmeler) ile bunların bulguları ve sonuçları ile ilgili tüm eksiklikler (ör. planların ve güvenilmezliklerin veya bilgilerin hatalı olması). Neden bazı faaliyetlerin hedeflerini veya uygunluklarını sağlamadığı ve öneri çözümleri veya düzeltme ve iyileştirme eylemleri vb.  açıklamalar verilmelidir.

*Korozyona ilişkin kilit performans göstergeleri (KPI’lar): Çeşitli kritik faaliyetlerin performansının sayısal (veya grafiksel) bir özeti veya kabul edilebilir sınırlar, aralıklar veya spesifikasyonlar açısından bazı değişkenlerin / parametrelerin büyüklüğü.

*Varlık risk matrisi: Varlığın bütünlüğünü korumak için çeşitli faktörlerin oluşturduğu tehdidin altını çizen bir risk matrisi (Şekil 1). Önemli olan, tüm bu tür tehditlerin korozyondan kaynaklanması gerekmediğidir. Varlık bütünlüğü yönetimini olumsuz yönde etkileyebilecek kusurlar, etkiler veya dezavantajlarla ilişkili olan herhangi bir faktör veya değişken olabilir. Bu nedenle varlık bütünlüğüne yönelik riskleri belirlemek için her toplantıda bu tür parametreleri tartışmak korozyon ekibinin sorumluluğundadır. Bu parametreler şunları içerir:

-Özel bir hasar mekanizması
-Yönetimle ilgili konular (örneğin, bir sonraki yıl için bütünlüklü bütçenin azaltılması)
-Yetersiz iletişim
-Özel sistem veya ekipman sorunları
-Proseslerin / prosedürlerin eksikliği veya yetersizliği (örn., Sıvı numunesinin veya prob servis prosedürlerinin olmaması)

*Toplantı tutanakları : Toplantı tutanakları , tartışılan konuları, eğitim ihtiyaçlarını, gelecekteki eylem ve etkinlikleri, atanmış eylemleri ve ilişkili son tarihleri ​​içermelidir. Bunlar ayrı bir belgede tutulabilir, ancak tutanakların aynı zamanda genel korozyon raporunun bir parçası olduğu kabul edilir.

Önerilen Sunum Formatı, Raporlama Sıklığı ve Dağıtım Listesi

Sunum Formatı
Açıklamalar ve gerekçelerin  açık ve özlü bir dil ile yapılması gerekir. Sonuçlar sunulurken, metin, şekil ve grafik karışımı kullanılmalıdır. Veriler sunulmakta veya tartışılmakta ise, veri güvenilirliği ve doğruluğuyla ilgili olası sorunları vurgulayın. Verilerin hepsini sunarak ve birbirleriyle bağlantı kurarak veya diğer veri kümeleriyle karşılaştırarak veriden iyi bir şekilde yararlanmaya çalışın. Diğer verilerle (ör. Korozyon izleme ve denetim verileri )hem  benzer korozyon oranlarına işaret ediyorsa hem de birbirlerini desteklemiyorsa ve tutarsızlıklar varsa, bunu vurgulayın. Bu, muhtemelen faaliyetlerin düzgün yapılmadığının veya veri güvenilirliği ve doğruluğuyla ilgili sorunların olduğunun bir göstergesi olabilir. Bundan sonra, veri çatışmalarını düzeltmek için çözümler sunun. Varlığın bütünlüğünün ve ilgili tüm eksikliklerinin daha şeffaf ve eksiksiz bir resmini elde etmek için tüm verileri kullanmaya çalışın. Belirsiz ifadeler kullanmaktan kaçının. Korozyon yönetimi ile açık, dürüst, hızlı ve sorumlu olun. Onları düzeltmek daha kolay ve daha ucuz olabilir.

Raporlama Sıklığı
Korozyona bağlı faaliyetler her zaman devam ediyorsa, o zaman korozyon raporlaması aylık yapılmalıdır. Aksi takdirde, iki ayda bir veya üç ayda bir aşınma raporlaması yapılmalıdır.

Dağıtım Listesi
Dağıtım listesi aşağıdaki bireyleri, disiplinleri ve grupları içermelidir:
*Varlık muayene, süreç ve operasyon bölümleri
*Onarım / bakım temsilcisi
*Hem istemci hem de yüklenici (ler) den gelen korozyon veya bütünlük yöneticileri,
*Varlık kimyageri veya kimya tedarikçilerinin temsilcileri
*Varlık veya kurulum yöneticisi
*Varlığın bütünlük yönetimi ile ilgilenen veya ilgilenen diğer kişi veya gruplar

Düzenli Korozyon Raporlamasına İlişkin Genel Tavsiyeler
Geçmiş deneyimlere dayanarak, aşağıdaki tavsiyeler düzenli korozyon raporlamasının içeriğini, sunumunu ve kalitesini artıracaktır:

  1. Raporu, birden fazla yazar yerine tek bir yazar tarafından yazılmasını sağlayın. Yazar, ilgili tüm bilgileri (örn. Denetim, korozyon izleme, numune alma ve kimyasal arıtma) almak ve gözden geçirmek ve ardından bunları tek bir rapor belgesinde derlemek ve birleştirmek zorundadır.
  2. Yazarlara gönderilen çeşitli girdileri ilgili veritabanlarında olabildiğince açıkça düzenleyin ve kaydedin. Bu, bütünlük yönetim sistemiyle ilgili gelecekteki denetimleri, özellikle de bu tür verilerin nasıl alındığını, kaydedildiğini, analiz ettiğini, eğilim gösterildiğini, işlendiğini ve doğrulanmasını kolaylaştıracaktır. Giriş verilerine uygulanan düzeltmeler raporda belirtilmeli veya toplantıya katılanlara bildirilmelidir.
  3. Deneyimli bir korozyon mühendisi veya korozyon mühendisliğinin temelleri, kavramları ve verileri ile tamamen ilgilenen bir kişi korozyon raporunu yazacaktır. Korozyona aşina olmayan biri uygun verileri  doğrulayamaz veya ortaya çıkan korozyon sorunlarıyla ilişkili hayati ipuçlarını kaçırabilir.
  4. Korunma raporunu, fiilen toplantı tarihinden en az beş gün önce yayınlayarak tüm katılımcıların rapor içeriğini gözden geçirmek ve soruları, yorumlarını ve önerileri not etmek için yeterli zamana sahip olmasını sağlamalıdır.
  5. Üst düzey korozyon raporlarındaki renk kodu verileri yönetim tarafından verilir. (örn. trafik ışık sistemlerinde kullanılan yeşil, sarı ve kırmızı). Bununla birlikte, ilk korozyon raporu aşağıdaki nedenlerle renk koduyla kodlanmamalıdır:

*Böyle bir rapor şeffaflığı azaltır. Ayrıca  bir sorunun büyüklüğü veya şiddetini etkili bir şekilde bir sayı veya şekil olarak vurgulayamayacağı için,  gelişmekte olan sorunları maskeler.

*Bazı durumlarda, renklerle ilişkili aralıklar (Şekil 1’de kullanılan yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı gibi), oldukça geniş  tutulabilir. Örneğin, belirli bir uyumluluk veya performans, >% 85 olduğu sürece yeşil olarak belirlenebilir veya % 65 ile % 85 arasında olduğu takdirde sarı veya turuncu olarak belirtilebilir. Gerçek rakamların olmadığı bu geniş aralıklar, giderek bozulan uyumluluk veya performansı gizleyebilir. Örneğin  hata % 15-20 oranında düştüğü halde , bir varlığın ard arda gelen raporlama dönemleri için tek bir renkle gösterim yapılmış olacaktır. Bazı durumlarda performansda böyle bir düşüş çok önemli olabilir (örneğin, hava tahliye sonrasında bir deniz suyu enjeksiyon sisteminde artık oksijen konsantrasyonu).

Sonuç ve Öneriler
Denetim, korozyon izleme, sıvı numunesi alma ve kimyasal arıtma gibi çeşitli verilerin düzenli şekilde dağıtılması, personelin ve varlığın bütünlüğü durumu, özel korozyon sorunları ve gereksinimleri hakkında bilgi ve anlayışı arttırabilir.
Eş zamanlı olarak, gelişmiş bir anlayış, teknik karar verme, değerlendirme ve planlamaya katkı sağlar. Sonuç olarak, varlık bütünlüğü yönetimi giderek daha verimli hale gelebilir ve ilgili bütünlük yönetimi maliyetleri daha da optimize edilebilir.
Korozyon büyük bir bütünlük tehdidi oluşturur ve uygulanması gereken çeşitli hafifletme faaliyetlerini gerektirir, bu da tüm azaltma faaliyetlerini kapsayan düzenli korozyon raporlamasını gerektirir.
Çeşitli kaydedilmiş veriler birbirleriyle karşılaştırılarak daha iyi sonuçlar elde edilebilir.
Korozyon raporunun derlenmesinden sorumlu olan bir kişi, raporun toplantı tarihinden en az beş gün önce  dağıtılmaya hazır hale gelmesini sağlayarak katılımcıların raporu incelemek ve yorumlamak için yeterli zamana sahip olmasını sağlar.

STM Coatech, SSPC PCI (Uluslararası Kaplama Enspektörlüğü) ve Corrodere (MPI Group England) Türkiye, Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Turkmenistan, Kazakistan, Irak, Katar, Kuveyt, Umman, Sudan ve Cezayir resmi lisansörüdür.

Ayrıca Türkiye başta olmak üzere yukarıda bahsetmiş olduğumuz ülkelerin yetkili sınav merkezidir. Corrodere Enspeksiyon Kursları aşağıda sıralanmıştır.

1.Icorr Level 1
2.Icorr Level 2
3.Icorr Level 3
4.IMO PSPC
5.Corrodere Hot Galvanizing
6.Corrodere Insulation Inspector
7.Practical Workshop Icorr 1,2,3
8.Corrodere Marine & Offshore Inspector
9.Transition to Icorr

REFERANSLAR:

  1. Materials Performance, Corrosion Management and the Significance of Regular Reporting, Erişim tarihi: 12 Şubat 2018, http://www.materialsperformance.com/articles/chemical-treatment/2015/12/corrosion-management-and-the-significance-of-regular-reporting
  2. A. Morshed, “Improving Asset Corrosion Management Using KPIs,” (2008): s. 50.
  3. A. Morshed, “The Evolution of the Corrosion Management Concept,” (2013): s. 66